Weer een geslaagde editie van Haarlem Culinair

Een stormachtig begin op de donderdagavond kreeg zondag een bijna zwoel slotakkoord. Na de heftige wind die de donderdagavond dwarszat, sloot Haarlem Culinair zondag af in een heerlijk zomerzonnetje.

Het ‘Cu​li​nai​re evenement’ toon​de de af​ge​lo​pen da​gen eens te meer aan een ze​ker​heid​je te zijn op de Haar​lem​se evenementen​agen​da. De no​vi​tei​ten dit jaar ble​ken bo​ven​dien suc​ces​vol,

Cock​tail​bar

De cock​tail​bar, dit jaar voor het eerst aan​we​zig, zal waar​schijn​lijk een blij​ver​tje wor​den. Ook kon​den be​zoe​kers de EK-voet​bal​fi​na​le zien. Op het laat​ste mo​ment werd er be​slo​ten en​ke​le gro​te te​le​vi​sie​scher​men op te han​gen.
Het was goed toe​ven op de Gro​te Markt. De cu​li​nai​re hoog​stand​jes spat​ten van de me​nu​b​or​den af. Van oes​ters tot kro​ket; voor ie​der​een is wel iets naar zijn of haar smaak te vin​den.

Zelfs de ze​ven​ja​ri​ge Hugo en zijn vier​ja​ri​ge broer​tje Guus peu​ze​len vol ge​noe​gen een kro​ket​je op. Moe​der Sha​ron heeft door de ge​boor​tes van haar zoons en​ke​le ja​ren ver​stek moe​ten la​ten gaan, maar ge​niet van​daag als van​ouds. ,,Dit blijft ge​woon een heel leuk con​cept.
En de sfeer die hier al​tijd hangt, daar hou ik van.’’
De broer​tjes eten de kro​ket​jes bij res​tau​rant Brick, ver​ko​zen tot winnaar van de  Smul​paap 2017.
Ei​ge​naar Rick van Veen​en​daal is daar niet al​leen heel blij mee, hij merk​te het ef​fect ook ” di​rect vloog ons prijs​win​nen​de ge​recht, ge​rook​te ma​kreel met tra​me​zin​ni en dil​le, met​een over de toon​bank.’’ De som​me​lier van Brick had op het laat​ste mo​ment de wijn​keu​ze nog ver​an​derd en voor een Duit​se wijn ge​ko​zen.
,,En pre​cies de com​bi​na​tie van die Duit​se wijn met dat ge​recht maak​te in​druk op de jury. Onze som​me​lier werd daar zo en​thou​si​ast door dat hij na de uit​rei​king van de weer​om​stuit ge​lijk Duits be​gon te pra​ten. Wun​der​bar, haha.’’

Kapot

De be​zoe​kers zijn smul​paap​jes van alle leef​tij​den. Twin​ti​gers Su​zan​ne en Eli​ne heb​ben net het eer​ste hap​je ach​ter de kie​zen. ,,Een truf​fel​pas​ta, die we heb​ben ge​deeld. Onze tac​tiek om meer ver​schil​len​de hap​jes te kun​nen proe​ven.’’ Ze ge​nie​ten van de sfeer en de di​ver​si​teit on​der de be​zoe​kers. ,,Dat loopt echt uit​een van ga​la​jurk tot ge​scheur​de spij​ker​- broek.’’

Ka​ren en An​ne​ke zijn zes​ti​gers die de roze druk​te van Am​ster​dam even zijn ont​vlucht en nu wach​ten op hun pas​ta bij de stand van Ris​to​ran​te Na​po​li. ,,Dit is echt heel ge​zel​lig. Haar​lem wordt ten​min​ste nog niet on​der de voet ge​lo​pen door toe​ris​ten.’’

Voor Sara, ser​veer​ster bij Na​po​li, geen hap​je met een wijn​- tje. Nee, zij moet zor​gen dat al de men​sen be​diend wor​den. ,,Het is enorm ge​zel​lig. Maar ik ben wel he​le​maal ka​pot. Echt al​les doet zo lang​zaam​aan pijn bij me. Mijn col​le​ga had haar stap​pen​tel​ler aan. En die stond na één dag, toen we na af​loop sa​men nog iets dron​ken, op ruim 20.000 stap​pen.

Updates

/hlproducties

/hlproducties

henl.nl/blog


H&L PRODUCTIES

Als het origineel moet zijn

PRODUCTIE | ORGANISATIE | PLANNING | ADVIES

H&L PRODUCTIES
Wateringweg 6
2031 EJ  Haarlem
Nederland

Tel: 023 542 43 35
H. Leeflang: 06 54 987 493
L. Hasselman: 06 54 987 494

Email: info@henl.nl
Website: https://henl.nl

KvK: 33 26 76 27

Haarlem Culinair

Bubbles & Bites

SpaarneConcert

HorecaUITmuntend

De Lekkerste Nacht

H&L Producties


online concept © hosting
Remco Rhee Producties